BeHappy Pest: Ferenciek terétől és az Astoriától 1 percre    |    BeHappy Buda: Mammuttól 1 percre

Adatkezelési Tájékoztató

 

Az adatok kezelésével összefüggésben a Behappy Nyelviskola Kft. mint adatkezelő, ezúton tájékoztatja az érintetteket www.behappynyelviskola.hu (továbbiakban: Honlap) weboldalon általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, valamint az érintettek (továbbiakban: Ön vagy Felhasználó) jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.
A Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor a társaság különös tekintettel vette figyelembe az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”).Behappy Nyelviskola Kft. által végzett adatkezelésekre az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 5. § (1) bekezdés
a) pontja szerint az Ön önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az elektronikus kereskedelmi
szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor. Ön a hozzájárulást az egyes adatkezelések tekintetében a Honlap használatával, a regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg. Kötelezettséget vállalunk arra, hogy adatkezelésünk megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.
Behappy Nyelviskola Kft. , magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát.
A Honlapon lévő információk megtekintéséhez személyes adatok megadása nem szükséges.
Behappy Nyelviskola Kft. tiszteletben tartja a Honlap Felhasználóinak személyhez fűződő jogait és a jelen Adatkezelési Tájékoztatónak megfelelően kezeli.
Ön a Honlap használatával elfogadja az alábbiakat, és hozzájárul az alábbiakban meghatározott adatkezelésekhez.

1. Az adatkezelő megnevezése:

Név: Behappy Nyelviskola Kft.

Képviselő: Csörgő Judit
Székhely: 1138 Budapest Népfürdő utca 19/B
Levelezési cím: 1027 Budapest Margit Krt. 62.
Cégjegyzékszám: 01-09-914154
Bejegyző Bíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
E-mail cím: infobudakukacbehappynyelviskola.hu
Telefon: +36 70 420 3282
Behappy Nyelviskola Kft. kizárólag a fent megjelölt e-mail címre fogadja az adatkezelésével összefüggő panaszokat,
észrevételeket és ezen a címen kérhet tájékoztatást személyes adatainak kezelésével kapcsolatban.

Tárhelyszolgáltató: ELIN.hu Kft.

2. Adatkezelési alapfogalmak:  

 1. a. Érintett (Ön vagy Felhasználó): bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított
  vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;
  b. Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító
  jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális
  azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó
  következtetés;
  c. Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő
  tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes
  adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;
  d. Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az
  adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
  e. Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező
  szervezet – jelen esetben a Szolgáltató -, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az
  adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt)
  vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval
  végrehajtatja;
  f. Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet
  vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése,
  tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala,
  összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint
  az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel
  készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy
  tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
  g. Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése,
  függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az
  alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
  h. Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
  rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a
  jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi;
  i. Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé
  tétele;
  j. Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem
  lehetséges;
  k. Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy
  meghatározott időre történő korlátozása céljából;
  l. Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
  rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az
  adatfeldolgozóval;
  3. Adatkezelés célja:
  Behappy Nyelviskola Kft. által a honlapon keresztül gyűjtött és az Ön által önként megadott személyes adatokat
  elsősorban a kért szolgáltatás teljesítéséhez használjuk fel.
  4. Adatkezelés időtartama:
  A regisztráció során megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak törléséig
  tart. Adat törlését Ön bármikor kérheti Behappy Nyelviskola Kft.-től az 1. pontban feltüntetett levelezési címre
  küldött kérelemmel. Az adatok törlésének határideje a kérelem beérkezését követő 2 munkanap.

3. Kezelt adatok köre

3.1. A BeHappy Nyelviskola által üzemeltetett honlap látogatóinak adatai

A BeHappy Nyelviskola a www.behappynyelviskola.hu weboldal látogatottságának méréséhez és látogatóinak viselkedésének figyeléséhez, statisztikák készítéséhez és hirdetései eredményességéhez Google Analytics, Google Remarketing, AdWords Konverziókövetés, és Facebook Remarketing programokat használja.

A hivatkozott programok a felhasználó számítógépén ún. cookie-kat helyeznek el, melyek felhasználói adatokat gyűjtenek.

Ahhoz, hogy a Szolgáltató Honlapján minden tartalom megtekinthető legyen, az Ön részéről cookie-k engedélyezésére van szükség. A cookie-k olyan kisméretű szövegfájlok, melyeket a számítógép és a böngésző elment. Ennek megtörténtéről Ön a Behappy Nyelviskola Kft.- től nem kap további értesítést.

A BeHappy  weboldalára látogatók (Felhasználók) engedélyezik a BeHappy Nyelviskola részére a Google Analytics, Google Remarketing, AdWords Konverziókövetés, és Facebook Remarketing programok használatát. Egyben hozzájárulnak felhasználó viselkedésük figyeléséhez, követéséhez és a programok által nyújtott minden szolgáltatások igénybe vételéhez a BeHappy Nyelviskola részére. Mindezek mellett a felhasználónak lehetősége van bármikor a cookie-k adatrögzítését és adattárolást a jövőre vonatkozóan letiltani a lentiek szerint. Tájékoztatjuk felhasználóinkat, hogy a Google Analytics, Google Remarketing, AdWords Konverziókövetés, és Facebook Remarketing programok beállításai és használata teljes mértékben megfelelnek az adatvédelmi hatóság követelményeinek.

A Google tájékoztatása szerint a Google Analytics főleg első féltől származó cookie-k segítségével jelenti a webhelyén létrejött látogatói interakciókat. Ezek a cookie-k csak személyazonosításra alkalmatlan információkat rögzítenek. A böngészők nem osztják meg a saját cookie-kat a domainek között. A cookie-ról további információ található a Google Hirdetés és adatvédelem GYIK-ban.

A BeHappy Nyelviskola a Google Analytics programot kampányai eredményességének mérésére használja. A program használatával főként arról szerez információt, hogy hány látogató kereste fel weboldalát, és a látogatók mennyi időt töltöttek a weboldalon. A program felismeri a látogató IP címét, ezért tudja követni, hogy a látogató visszatérő vagy új látogató-e, továbbá követhető, hogy a látogató milyen utat tett meg a weboldalon és hova lépett be.

A BeHappy Nyelviskola a Google Remarketing program használatával a Google Analytics megszokott adatai mellett a DoubleClick cookie adatait is gyűjti. A DoubleClick cookie révén lehet használni a remarketing szolgáltatást, amely elsősorban biztosítja azt, hogy a BeHappy Nyelviskola weboldalára látogatók később szabad Google hirdetési felületeken a Nyelviskola hirdetésével találkozzanak. A BeHappy Nyelviskola a Google Remarketing programot igénybe veszi online hirdetéseihez. A BeHappy Nyelviskola hirdetéseit külső szolgáltatók  például a Google is megjelenítik internetes webhelyeken. A BeHappy Nyelviskola és külső szolgáltatók, például a Google, saját cookie-kat (például a Google Analytics cookie-jait) és harmadik féltől származó cookie-kat (például a DoubleClick cookie-t) használnak együttesen a felhasználók által a weboldalon tett korábbi látogatások alapján történő tájékozódásra, illetve a hirdetések optimalizálására és megjelenítésére.

Google AdWords konverziókövetés célja, hogy a BeHappy Nyelviskola mérni tudja az AdWords hirdetések hatékonyságát. Ezt a Felhasználó számítógépén elhelyezett cookie-k segítségével teszi, amely 30 napig létezik, és nem gyűjt személyes adatokat.

A BeHappy Nyelviskola a Facebook remarketing pixelét használja a Facebook-hirdetések hatékonyságának növelésére, ún. remarketing lista építése céljából. Így a Weboldal meglátogatása után külső szolgáltató – például a Facebook – internetes webhelyeken hirdetéseket jeleníthet meg. A remarketing listák nem alkalmasak személyazonosításra. A látogató személyes adatait nem tartalmazzák, kizárólag a böngésző szoftvert azonosítják.

Ha a cookie beállításait szeretné kezelni, vagy letiltani a funkcióról, azt a saját felhasználói számítógépéről megteheti böngészőjében. Ez az opció a böngésző eszköztárától függően található meg a cookie-k/sütik/követési funkciók elhelyezései menüpontban, általában azonban az Eszközök > Beállítások > Adatvédelem beállításai alatt állíthatja be, milyen követési funkciókat engedélyez/tilt le a számítógépén.

Azok a Felhasználók, akik nem szeretnék, hogy a Google Analytics jelentést készítsen a látogatásukról, telepíthetik a Google Analytics letiltó böngészőbővítményt. Ez a kiegészítő arra utasítja a Google Analytics JavaScript-szkriptjeit (ga.js, analytics.js, and dc.js), hogy ne küldjenek látogatási információt a Google számára. Emellett azok a látogatók, akik telepítették a letiltó böngészőbővítményt, a tartalmi kísérletekben sem vesznek részt.

Ha le szeretné tiltani az Analytics webes tevékenységét, keresse fel a Google Analytics letiltó oldalát, és telepítse a bővítményt böngészőjéhez. A bővítmény telepítéséről és eltávolításáról további tájékoztatásért tekintse meg az adott böngészőhöz tartozó súgót.

 

3.2. Online jelentkezés és szintfelmérés
Az adatkezelés célja: a jelentkezők számára konkrét tanfolyami ajánlat biztosítása. A felhasználó által megadott adatok elengedhetetlenül szükségesek az azonosításhoz, a kapcsolatfelvételhez. A Behappy Nyelviskola Kft. azt vállalja, hogy 2 munkanapon belül felveszi a kapcsolatot a jelentkezővel a megadott elérhetőségeken.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.
A kezelt adatok köre: teljes név, e-mailcím, telefonszám
Az adatkezelés időtartama: a jelentkezéstől számított 1 év.

3.3. Hírlevél
Az adatkezelés célja: a feliratkozók számára hírlevélküldő szolgáltatás biztosítása. A felhasználó által megadott adatok elengedhetetlenül szükségesek az azonosításhoz, a szolgáltatás biztosításához.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.
A kezelt adatok köre: teljes név, e-mailcím
Az adatkezelés időtartama: a szolgáltatásról történő leiratkozásig

A feliratkozás során a felhasználó megadja nevét és e-mailcímét, valamint a “Feiratkozom a hírlevélre” jelölőnégyzet bekattintásával jelzi kifejezett szándékát a szolgáltatás igénybe vételére.
Amennyiben egy felhasználó a továbbiakban nem kívánja igénybe venni a Behappy Nyelviskola Kft., a hírlevelekben található „Nem szeretnénk több hírlevelet kapni” linkre kattintva ezt bármikor megteheti. Az adatkezelés az infobuda@behappynyelviskola.hu címre küldött e-maillel is megszüntethető.

3.4. Hírlevél és egyéb értesítések
A Behappy Nyelviskola Kft. rendszeresen (jellemzően 2hetente illetve havonta) hírlevélben értesíti újdonságairól azokat a hallgatókat, akik a hírlevél küldését kérték.
Ezen felül az Behappy Nyelviskola Kft. hírlevélküldő rendszere egyéb – a szolgáltatásban magában rejlő – üzeneteket is küldhet alkalmanként.

4. Az adatokat megismerő személyek köre

Az adatokat elsődlegesen Behappy Nyelviskola Kft. illetve belső munkatársaink jogosultak megismerni, azokat nem tesszük közzé, vagy illetéktelen harmadik személyek részére hozzáférhetővé és csak az Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott célokra használjuk, illetve használhatják fel.
Az alapul fekvő informatikai rendszer üzemeltetése, az elszámolás rendezése körében adatfeldolgozót (pl. rendszerüzemeltető, könyvelő) vehetünk igénybe. Az ilyen külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért nem tartozunk felelősséggel.

Tekintettel a GDPR vonatkozó rendelkezéseire az Adatkezelő nem köteles adatvédelmi tisztviselő kijelölésére, az Adatkezelő ugyanis nem minősül közhatalmi szervnek vagy közfeladatot ellátó szervnek, az Adatkezelő tevékenységei nem foglalnak magukban olyan műveletet, amely a Felhasználók rendszeres és szisztematikus, nagymértékű megfigyelését teszik szükségessé, továbbá az Adatkezelő nem kezel különleges adatot, illetve büntetőjogi felelősség megállapítására vonatkozó határozatokra és bűncselekményre vonatkozó személyes adatot.

5. Adatfeldolgozás

Behappy Nyelviskola Kft. nem vesz igénybe külső adatfeldolgozót tevékenysége során.

6. Adatkezeléssel összefüggésben Felhasználót megillető jogok

6.1 Tájékoztatáshoz való jog
Ön bármikor jogosult tájékoztatást kérni az általunk kezelt, és az Önre vonatkozó személyes adatokról,
továbbá – a regisztráció során megadott e-mail cím kivételével – bármikor módosíthatja azokat.
Kérésére tájékoztatást adunk az Önre rá vonatkozó és általunk kezelt adatokról, az adatkezelés
céljáról, jogalapjáról, időtartamáról. Az adatokat harmadik fél számára nem adjuk ki.
Ön bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a Behappy Nyelviskola Kft. munkatársaihoz
fordulhat az 1. pontban megjelölt elérhetőségeken keresztül.

6.2 Kérheti adatainak törlését, helyesbítését, zárolását
Ön bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni az alább
megjelölt elérhetőségek valamelyikén. Behappy Nyelviskola Kft. a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon
belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik
a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat a szükséges
időtartamig megőrizzük.

6.3 Tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen
Ön tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Behappy Nyelviskola Kft. a tiltakozást a kérelem benyújtásától
számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága
kérdésében döntést hoz, és döntéséről Önt írásban tájékoztatja.
Ön a jogait az 1. pontban megjelölt email címre küldött kérelmével gyakorolhatja.

7. Jogorvoslati lehetőségek

A Felhasználó az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. törvény) alapjána Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet
fasor 22/c.; www.naih.hu ) fordulhat.

8. Egyéb rendelkezések

Amennyiben Ön a szolgáltatás igénybevételéhez harmadik fél adatait adta meg vagy a Honlap
használata során bármilyen módon kárt okozott, jogosultak vagyunk az Önnel szembeni kártérítés
érvényesítésére.
A megadott személyes adatokat nem ellenőrizzük. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az
azt megadó személy felel. Bárki, aki a Honlapon email címet ad meg, egyben felelősséget vállal azért,
hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel
egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a
Felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.
Ön a Honlap használatával kötelezettséget vállal továbbá arra, hogy az általa szerkeszthető és
Honlapon megjelenő tartalmak, megadott adatok, információk harmadik fél és Szolgáltató jogát illetve
jogos érdekeit nem sértik.
A Fenti esetekben minden tőlünk telhető segítséget megadunk az eljáró hatóságoknak a jogsértő
személy személyazonosságának megállapítása céljából. A fenti esetekben, illetve az ÁSZF be nem
tartása esetén jogosultak vagyunk a regisztrációját, illetve hírlevélre történő feliratkozását törölni;
ebben az esetben a törlésből fakadóan Önt ért károkért nem felel.
Minden szükséges lépést megteszünk annak érdekében, hogy biztosítsuk az Ön által a Honlapon
megadott személyes adatok biztonságát mind a hálózati kommunikáció, mind az adatok tárolása,
őrzése során.
A személyes adatokhoz szigorúan korlátozott a hozzáférés a jogosulatlan megismerés, a személyes
adatok jogosulatlan megváltoztatása, illetve jogosulatlan felhasználása megelőzésére.
Jelen Szabályzat célja, hogy az általunk nyújtott szolgáltatások minden területén, minden Felhasználó
számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető
szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi
feldolgozása során (adatvédelem).

9. Az Adatkezelési Tájékoztatómódosítása

9.1. Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalú döntésével bármikor módosítsa. Az Adatkezelő a jelen Tájékoztató módosítása esetén rendszerüzenet küldése útján jogosult (de nem köteles) a Felhasználókat a módosításról tájékoztatni. Az értesítésben foglalt tájékoztatás alapján a Felhasználó a jelen Tájékoztatóban és a mindenkor hatályos jogszabályokban írt módon jogosult az adatkezeléssel kapcsolatos jogait gyakorolni.

9.2. A Felhasználó következő belépéssel elfogadja a Tájékoztató  mindenkor hatályos rendelkezéseit, ezen túlmenően az egyes Felhasználók beleegyezésének kikérésére nincs szükség.

 

Adatkezelési Szabályzat

 

 1. Az Adatkezelő (továbbiakban: Nyelviskola)

 A Szolgáltató neve:

BeHappy Nyelviskola Kft.

 Székhelye és postai címe:

1138 Budapest, Népfürdő utca 19.b.

 Nyilvántartó hatóság:

Pest Megyei Kormányhivatal

 Nyilvántartási szám:

B/2020/000666

 E-mail címe:

info@behappynyelviskola.hu

 Honlapjának címe:

https://behappynyelviskola.hu/

 Panaszkezelés elérhetősége:

+36709412014

 

 1. A Nyelviskola által alkalmazott adatvédelmi irányelvek
 2. A Nyelviskola, mint adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy a tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.
 3. A Nyelviskola adatkezeléseivel kapcsolatos tájékoztatás folyamatosan elérhető, a Nyelviskola által üzemeltetett honlapon.
 4. A Nyelviskola jogosult az Adatkezelés tájékoztatót egyoldalúan módosítani. Az Adatkezelési tájékoztató módosításának esetén a Nyelviskola a felhasználót a változások honlapon történő közzététele útján értesíti.
 5. A Nyelviskola elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Nyelviskola a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. A Nyelviskola adatkezelési gyakorlatát a jelen adatkezelési tájékoztató tartalmazza. 
 6. A Nyelviskola adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

– 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információ- szabadságról (Infotv.); – Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);

– 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);

– 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.).

 1. A Nyelviskola a személyes adatokat a GDPR-ban szereplő jogalap alapján és kizárólag célhoz kötötten használja fel.
 2. A Nyelviskola kötelezettséget vállal arra, hogy felhasználói bármely Személyes adatának felvétele, rögzítése, kezelése előtt világos, figyelemfelkeltő és egyértelmű közlést tesz közzé, amelyben tájékoztatja őket az adatfelvétel módjáról, céljáról és elveiről. Kötelező adatszolgáltatás esetén meg kell jelölni az Adatkezelést elrendelő jogszabályt is. Az érintettet tájékoztatni kell az Adatkezelés céljáról és arról, hogy a Személyes adatokat kik fogják kezelni, illetve feldolgozni.
 3. Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott Személyes adatokat a Nyelviskola az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

 

 

 

III. Az adatkezelés jogalapja, célja és a kezelt adatok köre, az adatkezelés időtartama, a személyes adatok megismerésére jogosultak

 1. A Nyelviskola adatkezelései az alábbi jogalapokon alapulnak (GDPR 6. cikk (1)):
 2. a) az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez (önkéntes hozzájárulás);
 3. b) az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges (szerződés teljesítése);
 4. c) az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (jogi kötelezettség);
 5. d) az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges (jogos érdek).
 6. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják.
 7. Cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy esetén a hozzájárulás megadásához a törvényes képviselő hozzájárulása is szükséges.
 8. Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük a felhasználókat.
 9. Felhívjuk a Nyelviskola részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.
 10. Személyes adat kizárólag meghatározott célból kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. A Nyelviskola a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja.
 11. A Nyelviskola által gyűjtött hallgatói adatok

 

Adatkategória

Adatmezők

Mire használjuk

Személyes adatok

Név, leánykori neve, anyja neve, születés helye és ideje, nem, nemzetiség, kommunikációs nyelv

mobil, telefon, e-mail, lakcím, tartózkodási hely, kapcsolattartó neve és elérhetősége, munkaerőpiaci státusz, végzettség, egyéb megjegyzések, kér hírlevelet, honnan hallott rólunk, regisztráció időpontja

·         Hallgatói szerződéshez

·         Kapcsolattartáshoz

·         Hírlevélküldéshez (beleegyezés esetén)

Tanfolyamra

jelentkezés

·         Igények: tanulni kívánt nyelv, finanszírozó cég, tanfolyam paraméterei (kezdés, intenzitás, órarend, típus, óraszám, létszám)

·         Írásbeli szintfelmérő: kitöltött kiértékelt teszt

·         Szóbeli szintfelmérő: mikor, melyik tanár, képzés célja, szóbeli szint, tanfolyam szint

·         Csoportok kialakításához

·         Kapcsolattartáshoz

Tanfolyam adatok

Tandíj, vizsgadíj, kezdés / kilépés időpontja, archivált szerződés, számlára megjegyzés, tanúsítvány, folytatja-e tanfolyam után

·         Hallgatói szerződés

·         Jelenléti ív / teljesítésigazolás

·         Tanfolyam dokumentáció (pl. napló fedőlap)

Tanfolyam órái

·         Jelenlévő hallgató

·         Haladási naplóban megjegyzés hallgatóról

·         Jelenléti statisztika

·         Hallgatók szerinti költségeloszlás

·         Haladási napló

Kommunikáció

Csoport körlevél: küldő, címzettek, tartalom, időpont

·         Csoport tájékoztatása

Kiértékelések

Időpont, archivált teszt, elért pontszám, aktuális tudásszint, szöveges értékelés (fejlődés, fejlesztendők, motiváció)

·         Fejlődés mérése

Visszajelzések

Kitöltött kérdőív (alapértelmezésben anonim)

·         Minőségbiztosítás

Tanúsítványok

Hallgatónak kiadott tanúsítvány sorszáma, igazolt szint, másolat, átvételi nyilvántartás

·         Minőségbiztosítás

Pénzügy

·         Számlákon szerepelhet a hallgató vevőként és számlatételeknél is meg lehet említve különböző külső azonosítókkal együtt

·         Kimutatás tanfolyamonként mennyi lett számlázva

Kimutatás kifizetetlen számlákról

·         Számla

·         Kintlévőségek kezelése

 

A Nyelviskola a személyes adatokat felhasználja

 • képzések szervezéséhez (hallgatói szerződés, kapcsolattartás, tájékoztatás, jelenléti, pénzügy)
 • hallgatók fejlődésének követéséhez és dokumentálásához (kiértékelés, tanúsítvány, jelenléti statisztika)
 • minőségi oktatói munka biztosításához (tanfolyam dokumentáció, jelenléti ív, haladási napló, csoportos e-mailek)
 • szolgáltatása minőségének méréséhez (jelenléti ív, visszajelzések)
 • adatgyűjtésre és megosztásra vonatkozó törvények betartása érdekében.

 

Az adatgyűjtés jogalapja:

 • hozzájárulás alapján vagy
 • szerződéses viszony kialakításához vagy
 • törvényi kötelezettségből vagy
 • jogos érdek érvényesítéséhez gyűjtjük.

 

Hallgatók jelentkezéskor hozzájárulnak ahhoz, hogy a Nyelviskola adataikat használja tudásszintjük felméréséhez és csoportszervezéshez.

A hallgatói/felnőttképzési szerződés megkötéséhez szükségesek a hallgató személyes adatai ahhoz, hogy a szerződés jogszerű legyen, tehát ebben az esetben az adatok a szerződéses viszony kialakításához kellenek.

A hallgatók adatait a Nyelviskola jogos érdekből megoszthatja tanáraival, az iskolaszemélyzettel, könyvelővel és olyan alvállalkozóval, aki részt vesz a képzés során annak érdekében, hogy azt a szerződésnek megfelelően tudjuk nyújtani.

Minden másodlagos adatfeldolgozás (mint hallgatóktól visszajelzés kérés tanfolyam után vagy tanfolyamok hirdetése vagy hirdetési profilok létrehozása) a hallgatók előzetes hozzájárulása alapján történik.

A Felnőttképzési törvény meghatározza a dokumentáció mértékét. Ezért a fktv. hatálya alá eső képzéseknél törvényi kötelességünk a jogszabály által előírtak szerint eljárni.

 

A fktv. bejelentéses és engedélyes képzésekhez kapcsolódó személyes adatokat a tanfolyam befejezésének naptári évét követő 8 naptári évig tároljuk. A pénzügyi adatokat, így az azokon szereplő személyes adatokat szintén. Piaci alapú, nem a felnőttképzésnek számító képzések esetében a személyes adatokat – a pénzügyi dokumentumokon szereplő adatok kivételével – a tanfolyam befejezésének naptári évét követő 3 naptári évig tároljuk. Tanfolyamokhoz nem kötődő személyes adatokat (pl. jelentkezések) a felvétel naptári évét követő 3 naptári évig tároljuk. Ezt követően a személyes adatokat töröljük vagy átalakítjuk, hogy ne legyenek személyhez köthetők (anonimizáljuk).

Az Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő levelezik. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a felhasználót terheli, aki az adott e-mail címet regisztrálta. Amennyiben a felhasználó nem saját személyes adatait adja meg, úgy kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

 

 1. Az adatok továbbítása, az Adatfeldolgozók megnevezése

A szolgáltatás igénybevételével a Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a Nyelviskola az adatokat továbbíthassa az alábbiak szerint.

A munkavállalói adatok továbbítása a könyvelés felé történik meg. Az adattovábbítás jogalapja: az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatkezelés, GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont

A Nyelviskola, mint Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely adattovábbításra őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen adattovábbítása, valamint az ebből származó következmények miatt az Adatkezelő nem tehető felelőssé.

A Nyelviskola a fentiekben nem jelzett adatátadást kizárólag a Felhasználó előzetes és tájékozott hozzájárulása esetén hajt végre.

 

A Nyelviskola által üzemeltetett https://behappynyelviskola.hu/ weboldal látogatása során bizonyos technikai adatok automatikusan rögzítésre kerülnek, melyek a következők:

 • a látogató IP-címe,
 • domain-neve,
 • megtekintett oldalak,
 • a látogatás kezdő és befejező időpontja,
 • használt böngészőprogram,
 • operációs rendszer típusa.

Ezen technikai adatokból a rendszer automatikusan statisztikai adatokat generál. Az üzemeltető ezen adatokat nem kapcsolja össze személyes adatokkal. Az adatkezelés célja közvélemény-kutatás, látogatottsági statisztika készítése és a trendek figyelemmel kísérése.

A https://behappynyelviskola.hu/ weboldal tartalmaz linkeket más cégek, személyek által üzemeltetett weboldalakra, melyek adatkezeléséért, a személyi jogokhoz kapcsolódó eljárásáért a Nyelviskola nem vállal felelősséget.

 

 1. A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága
 2. A Nyelviskola számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei a székhelyén és adatfeldolgozóinál találhatók meg.
 3. A Nyelviskola a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:
 4. a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
 5. b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
 6. c) változatlansága igazolható (adatintegritás);
 7. d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.
 8. A Nyelviskola az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
 9. A Nyelviskola a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.
 10. A Nyelviskola az adatkezelés során megőrzi
 11. a) a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
 12. b) a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
 13. c) a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.
 14. A Nyelviskola informatikai rendszere és hálózata védett a számítógépvírusok ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.
 15. Az interneten továbbított elektronikus üzenetek protokolltól (e-mail, web, ftp stb.) függetlenül sérülékenyek a hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre vagy az információ felfedésére, módosítására vezethetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő a Nyelviskola megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is. Azonban az Internet köztudomásúlag – így a Felhasználók számára is ismert módon – nem 100 %-os biztonságú. Az elvárható legnagyobb gondosság ellenére megvalósuló kivédhetetlen támadások által okozott esetleges károkért a Nyelviskolát felelősség nem terheli.

 

 1. Az érintettek jogai

1.Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve a Nyelviskola a jelen Adatkezelési Tájékoztató I. pontjában írt elérhetőségein.

A személyes adatokban bekövetkezett változás, illetve a személyes adatok törlése iránti igény a regisztrált e-mail címen vagy postai úton küldött teljes bizonyító erejű magánokiratban kifejezett, írásos nyilatkozattal közölhető.

2.Tájékoztatáshoz való jog: A Nyelviskola megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa. A tájékozódáshoz való jog írásban a jelen Adatkezelési Tájékoztató I. pontjában írt elérhetőségeken keresztül gyakorolható. Az érintett részére kérésére – személyazonosságának igazolását követően – szóban is adható tájékoztatás.

3.Az érintett hozzáféréshez való joga: Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

– az adatkezelés céljai;

– az érintett személyes adatok kategóriái;

– azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;

– a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;

– a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga;

– a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

– az adatforrásokra vonatkozó információ.

E-mailben küldött tájékoztatáskérést – kivéve, ha az érintett magát más módon hitelt érintően azonosítja – az Adatkezelő csak akkor tekint hitelesnek, ha azt a Felhasználó regisztrált e-mail címéről küldik.

4.Személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítása esetén az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozó megfelelő garanciákról.

5.A Nyelviskola az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Az érintett kérelmére az információkat a Nyelviskola elektronikus formában szolgáltatja. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

6.Helyesbítés joga: Az érintett kérheti a Nyelviskola által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti.

7.Törléshez való jog: Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a Nyelviskola indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

– személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

– az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

– az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

– a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

– a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

– a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Személyes adat törlésére vagy módosítására irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

8.Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges az alábbi okok valamelyike alapján: a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve a Nyelviskola jogi igényeinek előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

9.Az adatkezelés korlátozásához való jog: Az érintett kérésére a Nyelviskola korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

– az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;

– az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és e helyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

– az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

– az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

10.Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében lehet kezelni. A Nyelviskola az érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

11.Adathordozáshoz való jog: Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

12.Tiltakozás joga: Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. A személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése elleni tiltakozás esetén az adatok e célból nem kezelhetők.

13.Visszavonás joga: Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

14.Eljárási szabályok: A Nyelviskola indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a GDPR 15–22. cikk szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Nyelviskola a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

15.Ha a Nyelviskola nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

16.A Nyelviskola a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, a Nyelviskola, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre, ésszerű díjat számolhat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

17.A Nyelviskola minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére a Nyelviskola tájékoztatja e címzettekről.

18.A Nyelviskola az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért a Nyelviskola t az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információk elektronikus formátumban kerülnek rendelkezésre bocsátásra, kivéve, ha az érintett másként kéri.

19.Kártérítés és sérelemdíj: Minden olyan személy, aki az adatvédelmi rendelet megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult. Az adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be a jogszabályban meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha az adatkezelő jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta vagy azokkal ellentétesen járt el. Ha több adatkezelő vagy több adatfeldolgozó vagy mind az adatkezelő mind az adatfeldolgozó érintett ugyanabban az adatkezelésben, és felelősséggel tartozik az adatkezelés által okozott károkért, minden egyes adatkezelő vagy adatfeldolgozó egyetemleges felelősséggel tartozik a teljes kárért. Az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség.

 

VII. Jogérvényesítési lehetőségek:

 1. Bírósághoz fordulás joga: Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.
 2. Adatvédelmi hatósági eljárás: Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: 06.1.391.1400

Fax: 06.1.391.1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu

 

VIII. A jelen Adatkezelési Tájékoztatóban alkalmazott definíciók

1.személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

2.adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

3.az adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;

4.adatkezelő: az jogi személy, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza;

5.adatfeldolgozó: az a jogi személy, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

6.címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e;

7.harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

8.az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

9.adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon elvégzik;

10.adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

11.EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez;

12.érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

13.felhasználó: az a természetes személy, aki a Nyelviskola honlapján regisztrál vagy regisztráció nélkül vásárol;

14.harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam;

15.nyilvánosságra hozatal: a személyes adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

 

 

BeHappy nyereményjáték adatkezelési szabályzat:

A BeHappy Nyelviskola Kft. (a továbbiakban: Szervező) a BeHappy nyereményjátékával kapcsolatban az alábbiak szerint tájékoztatja a nyereményjáték résztvevőit (a továbbiakban: Érintett) a nyereményjáték során megvalósuló személyes adatok kezeléséről.

 1. Adatkezelés általános elvei A személyes adatok kezelésére tisztességes módon minden esetben a vonatkozó jogszabályi előírásoknak és az adatvédelemmel kapcsolatos „jó gyakorlatoknak” megfelelő módon kerül sor. Személyes adatkezelésre csak az érintett hozzájárulásán, vagy törvényi felhatalmazás alapján valósul meg. Az érintett hozzájárulását minden esetben az adatkezeléssel kapcsolatos lényeges körülményekre kiterjedő tájékoztatás előzi meg. Az érintett hozzájárulását kényszertől mentesen, önkéntesen adhatja meg. Az adatok kezelésére csak előre meghatározott, az érintettel előre közölt, tisztességes célból kerül sor. Az adatkezelés célhoz kötöttsége az adatkezelés egész folyamatában és az adatok esetleges továbbítása esetén is érvényesül. Nem kezelhető olyan adat, amely az adatkezelés céljának eléréséhez szükségtelen. Ezen kívül minden olyan esetben törekedni kell az adatkezelés minimalizálására, amennyiben ezt az informatikai rendszerek és az adatkezelés céljának eléréséhez fűződő érdek engedi. Törölni kell a személyes adatot minden olyan esetben, amikor az adatkezelés célja megszűnt és törvényi kötelezettség nem áll fenn az adat további tárolásával, kezelésével kapcsolatban.
 2. Adatkezelés jogalapja Szervező általi adatkezelésekre az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv) 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint az Érintettek önkéntes hozzájárulása alapján kerül sor. A hozzájárulást az Érintettek az egyes adatkezelések tekintetében az adatok önkéntes megadásával adják meg.
 3. A nyereményjáték során kezelt adatok köre, az adatkezelés célja és időtartama Érintett kifejezetten hozzájárul, hogy az alábbi adatait Szervező nyertessége esetén a megjelölt célból korlátlan ideig kezelje. Kifejezetten csak a nyereményjátékban nyertes személyekre vonatkozó adatkezelések: Kezelt személyes adat, Adatkezelés célja, Adatkezelés időtartama, Név, e-mail cím, mobil, Nyertes közzététele belső és Játék időtartama, a nyertes telefonszám külső kiadványokban értesítését is beleértve. Érintett kifejezetten hozzájárul, hogy fenti adatait Szervező nyertessége esetén a megjelölt célból korlátlan ideig kezelje.
 4. Az adatokat megismerő személyek köre Az adatokat elsődlegesen a Szervező, illetve Szervező belső munkatársai, az adatfeldolgozással megbízott személyek jogosultak megismerni, azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át és csak az Adatkezelési nyilatkozatban meghatározott célokra használják, illetve használhatják fel. Kivételt képeznek ez alól a nyertesek adatai, amelyeket Szervező nyilvánosságra hozhat.
 5. Adatfeldolgozásért a Szervező felelős. A nyereményjáték technikai lebonyolításáért (jelentkezések összegyűjtése, tárolása), valamint a nyeremények kisorsolásáért is a BeHappy Nyelviskola felel. A Szervező feladatai teljesítése, a szolgáltatás nyújtása során tudomásukra jutott bizalmas adatokat a törvényes előírások keretében, valamint az adatvédelmi szabványaink betartásával kezelni.
 6. Adatbiztonság: A személyes adatokhoz szigorúan korlátozott a hozzáférés a jogosulatlan megismerés, a személyes adatok jogosulatlan megváltoztatása, illetve jogosulatlan felhasználása megelőzésére.
 7. Felhasználói jogok és jogérvényesítési lehetőségek Tájékoztatáshoz való jog Az Érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szervező által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról. Szervező az Érintett kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Szervező a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást. Az Érintett bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a Szervező munkatársához fordulhat az alább megjelölt elérhetőségeken keresztül. Név: BeHappy Nyelviskola Kft. Elérhetőség: marketing@behappynyelviskola.hu. Az Érintett bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni az alább megjelölt elérhetőségek valamelyikén. Szervező a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Szervező a szükséges időtartamig megőrzi. Érintett kérheti továbbá, adatainak zárolását. A Szervező zárolja a személyes adatot, ha az Érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről az Érintetett, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az Érintett jogos érdekét nem sérti. Ha Szervező az Érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. Az Érintett tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. Szervező a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Az Érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja: Név: BeHappy Nyelviskola Kft. BeHappy Nyereményjáték Levelezési cím: BeHappy Nyelviskola Kft. 1027 Budapest Margit Krt. 62.; képviseli: Csörgő Judit ügyvezető, E-mail: info@behappynyelviskola.hu Az Érintett az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv alapján • Bíróság előtt érvényesítheti jogait, vagy • a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu ) fordulhat.
 8. Hírlevél Érintett által megadott elektronikus levezési címet Szervező felhasználja, hogy arra hírlevelet küldjön. A hírlevél direkt marketing elemekkel rendelkezik és reklámot tartalmaz. Szervező a hírlevél igénybevétele során Érintett által megadott adatokat kezeli. Az Érintett korlátozás és indokolás nélkül, bármikor, ingyenesen leiratkozhat a hírlevelek küldéséről. Ezt megteheti levélben, e-mailben, vagy a hírlevelek alján található „Leiratkozás” linkre történő kattintással. Ebben az esetben Szervező minden – a hírlevelek küldéséhez szükséges – személyes adatát törli nyilvántartásából és további hírleveleivel, ajánlataival nem keresi meg a játékost.
 9. Egyéb rendelkezések Szervező a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Érintett e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. A Szervező fenti esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.
 10. 18. életévét be nem töltött személy, csak szülői engedéllyel vehet részt a BeHappy Nyelviskola által szervezett nyereményjátékokban.