Adatkezelési Tájékoztató

 

Az adatok kezelésével összefüggésben a Behappy Nyelviskola Kft. mint adatkezelő, ezúton tájékoztatja az érintetteket www.behappynyelviskola.hu (továbbiakban: Honlap) weboldalon általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, valamint az érintettek (továbbiakban: Ön vagy Felhasználó) jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.
A Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor a társaság különös tekintettel vette figyelembe az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”).Behappy Nyelviskola Kft. által végzett adatkezelésekre az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 5. § (1) bekezdés
a) pontja szerint az Ön önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az elektronikus kereskedelmi
szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor. Ön a hozzájárulást az egyes adatkezelések tekintetében a Honlap használatával, a regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg. Kötelezettséget vállalunk arra, hogy adatkezelésünk megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.
Behappy Nyelviskola Kft. , magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát.
A Honlapon lévő információk megtekintéséhez személyes adatok megadása nem szükséges.
Behappy Nyelviskola Kft. tiszteletben tartja a Honlap Felhasználóinak személyhez fűződő jogait és a jelen Adatkezelési Tájékoztatónak megfelelően kezeli.
Ön a Honlap használatával elfogadja az alábbiakat, és hozzájárul az alábbiakban meghatározott adatkezelésekhez.

1. Az adatkezelő megnevezése:

Név: Behappy Nyelviskola Kft.

Képviselő: Csörgő Judit
Székhely: 1138 Budapest Népfürdő utca 19/B
Levelezési cím: 1027 Budapest Margit Krt. 62.
Cégjegyzékszám: 01-09-914154
Bejegyző Bíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
E-mail cím: infobudakukacbehappynyelviskola.hu
Telefon: +36 70 420 3282
Behappy Nyelviskola Kft. kizárólag a fent megjelölt e-mail címre fogadja az adatkezelésével összefüggő panaszokat,
észrevételeket és ezen a címen kérhet tájékoztatást személyes adatainak kezelésével kapcsolatban.

Tárhelyszolgáltató: ELIN.hu Kft.

2. Adatkezelési alapfogalmak:  

 1. a. Érintett (Ön vagy Felhasználó): bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított
  vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;
  b. Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító
  jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális
  azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó
  következtetés;
  c. Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő
  tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes
  adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;
  d. Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az
  adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
  e. Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező
  szervezet – jelen esetben a Szolgáltató -, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az
  adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt)
  vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval
  végrehajtatja;
  f. Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet
  vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése,
  tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala,
  összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint
  az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel
  készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy
  tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
  g. Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése,
  függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az
  alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
  h. Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
  rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a
  jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi;
  i. Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé
  tétele;
  j. Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem
  lehetséges;
  k. Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy
  meghatározott időre történő korlátozása céljából;
  l. Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
  rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az
  adatfeldolgozóval;
  3. Adatkezelés célja:
  Behappy Nyelviskola Kft. által a honlapon keresztül gyűjtött és az Ön által önként megadott személyes adatokat
  elsősorban a kért szolgáltatás teljesítéséhez használjuk fel.
  4. Adatkezelés időtartama:
  A regisztráció során megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak törléséig
  tart. Adat törlését Ön bármikor kérheti Behappy Nyelviskola Kft.-től az 1. pontban feltüntetett levelezési címre
  küldött kérelemmel. Az adatok törlésének határideje a kérelem beérkezését követő 2 munkanap.

3. Kezelt adatok köre

3.1. A BeHappy Nyelviskola által üzemeltetett honlap látogatóinak adatai

A BeHappy Nyelviskola a www.behappynyelviskola.hu weboldal látogatottságának méréséhez és látogatóinak viselkedésének figyeléséhez, statisztikák készítéséhez és hirdetései eredményességéhez Google Analytics, Google Remarketing, AdWords Konverziókövetés, és Facebook Remarketing programokat használja.

A hivatkozott programok a felhasználó számítógépén ún. cookie-kat helyeznek el, melyek felhasználói adatokat gyűjtenek.

Ahhoz, hogy a Szolgáltató Honlapján minden tartalom megtekinthető legyen, az Ön részéről cookie-k engedélyezésére van szükség. A cookie-k olyan kisméretű szövegfájlok, melyeket a számítógép és a böngésző elment. Ennek megtörténtéről Ön a Behappy Nyelviskola Kft.- től nem kap további értesítést.

A BeHappy  weboldalára látogatók (Felhasználók) engedélyezik a BeHappy Nyelviskola részére a Google Analytics, Google Remarketing, AdWords Konverziókövetés, és Facebook Remarketing programok használatát. Egyben hozzájárulnak felhasználó viselkedésük figyeléséhez, követéséhez és a programok által nyújtott minden szolgáltatások igénybe vételéhez a BeHappy Nyelviskola részére. Mindezek mellett a felhasználónak lehetősége van bármikor a cookie-k adatrögzítését és adattárolást a jövőre vonatkozóan letiltani a lentiek szerint. Tájékoztatjuk felhasználóinkat, hogy a Google Analytics, Google Remarketing, AdWords Konverziókövetés, és Facebook Remarketing programok beállításai és használata teljes mértékben megfelelnek az adatvédelmi hatóság követelményeinek.

A Google tájékoztatása szerint a Google Analytics főleg első féltől származó cookie-k segítségével jelenti a webhelyén létrejött látogatói interakciókat. Ezek a cookie-k csak személyazonosításra alkalmatlan információkat rögzítenek. A böngészők nem osztják meg a saját cookie-kat a domainek között. A cookie-ról további információ található a Google Hirdetés és adatvédelem GYIK-ban.

A BeHappy Nyelviskola a Google Analytics programot kampányai eredményességének mérésére használja. A program használatával főként arról szerez információt, hogy hány látogató kereste fel weboldalát, és a látogatók mennyi időt töltöttek a weboldalon. A program felismeri a látogató IP címét, ezért tudja követni, hogy a látogató visszatérő vagy új látogató-e, továbbá követhető, hogy a látogató milyen utat tett meg a weboldalon és hova lépett be.

A BeHappy Nyelviskola a Google Remarketing program használatával a Google Analytics megszokott adatai mellett a DoubleClick cookie adatait is gyűjti. A DoubleClick cookie révén lehet használni a remarketing szolgáltatást, amely elsősorban biztosítja azt, hogy a BeHappy Nyelviskola weboldalára látogatók később szabad Google hirdetési felületeken a Nyelviskola hirdetésével találkozzanak. A BeHappy Nyelviskola a Google Remarketing programot igénybe veszi online hirdetéseihez. A BeHappy Nyelviskola hirdetéseit külső szolgáltatók  például a Google is megjelenítik internetes webhelyeken. A BeHappy Nyelviskola és külső szolgáltatók, például a Google, saját cookie-kat (például a Google Analytics cookie-jait) és harmadik féltől származó cookie-kat (például a DoubleClick cookie-t) használnak együttesen a felhasználók által a weboldalon tett korábbi látogatások alapján történő tájékozódásra, illetve a hirdetések optimalizálására és megjelenítésére.

Google AdWords konverziókövetés célja, hogy a BeHappy Nyelviskola mérni tudja az AdWords hirdetések hatékonyságát. Ezt a Felhasználó számítógépén elhelyezett cookie-k segítségével teszi, amely 30 napig létezik, és nem gyűjt személyes adatokat.

A BeHappy Nyelviskola a Facebook remarketing pixelét használja a Facebook-hirdetések hatékonyságának növelésére, ún. remarketing lista építése céljából. Így a Weboldal meglátogatása után külső szolgáltató – például a Facebook – internetes webhelyeken hirdetéseket jeleníthet meg. A remarketing listák nem alkalmasak személyazonosításra. A látogató személyes adatait nem tartalmazzák, kizárólag a böngésző szoftvert azonosítják.

Ha a cookie beállításait szeretné kezelni, vagy letiltani a funkcióról, azt a saját felhasználói számítógépéről megteheti böngészőjében. Ez az opció a böngésző eszköztárától függően található meg a cookie-k/sütik/követési funkciók elhelyezései menüpontban, általában azonban az Eszközök > Beállítások > Adatvédelem beállításai alatt állíthatja be, milyen követési funkciókat engedélyez/tilt le a számítógépén.

Azok a Felhasználók, akik nem szeretnék, hogy a Google Analytics jelentést készítsen a látogatásukról, telepíthetik a Google Analytics letiltó böngészőbővítményt. Ez a kiegészítő arra utasítja a Google Analytics JavaScript-szkriptjeit (ga.js, analytics.js, and dc.js), hogy ne küldjenek látogatási információt a Google számára. Emellett azok a látogatók, akik telepítették a letiltó böngészőbővítményt, a tartalmi kísérletekben sem vesznek részt.

Ha le szeretné tiltani az Analytics webes tevékenységét, keresse fel a Google Analytics letiltó oldalát, és telepítse a bővítményt böngészőjéhez. A bővítmény telepítéséről és eltávolításáról további tájékoztatásért tekintse meg az adott böngészőhöz tartozó súgót.

 

3.2. Online jelentkezés és szintfelmérés
Az adatkezelés célja: a jelentkezők számára konkrét tanfolyami ajánlat biztosítása. A felhasználó által megadott adatok elengedhetetlenül szükségesek az azonosításhoz, a kapcsolatfelvételhez. A Behappy Nyelviskola Kft. azt vállalja, hogy 2 munkanapon belül felveszi a kapcsolatot a jelentkezővel a megadott elérhetőségeken.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.
A kezelt adatok köre: teljes név, e-mailcím, telefonszám
Az adatkezelés időtartama: a jelentkezéstől számított 1 év.

3.3. Hírlevél
Az adatkezelés célja: a feliratkozók számára hírlevélküldő szolgáltatás biztosítása. A felhasználó által megadott adatok elengedhetetlenül szükségesek az azonosításhoz, a szolgáltatás biztosításához.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.
A kezelt adatok köre: teljes név, e-mailcím
Az adatkezelés időtartama: a szolgáltatásról történő leiratkozásig

A feliratkozás során a felhasználó megadja nevét és e-mailcímét, valamint a “Feiratkozom a hírlevélre” jelölőnégyzet bekattintásával jelzi kifejezett szándékát a szolgáltatás igénybe vételére.
Amennyiben egy felhasználó a továbbiakban nem kívánja igénybe venni a Behappy Nyelviskola Kft., a hírlevelekben található „Nem szeretnénk több hírlevelet kapni” linkre kattintva ezt bármikor megteheti. Az adatkezelés az infobuda@behappynyelviskola.hu címre küldött e-maillel is megszüntethető.

3.4. Hírlevél és egyéb értesítések
A Behappy Nyelviskola Kft. rendszeresen (jellemzően 2hetente illetve havonta) hírlevélben értesíti újdonságairól azokat a hallgatókat, akik a hírlevél küldését kérték.
Ezen felül az Behappy Nyelviskola Kft. hírlevélküldő rendszere egyéb – a szolgáltatásban magában rejlő – üzeneteket is küldhet alkalmanként.

4. Az adatokat megismerő személyek köre

Az adatokat elsődlegesen Behappy Nyelviskola Kft. illetve belső munkatársaink jogosultak megismerni, azokat nem tesszük közzé, vagy illetéktelen harmadik személyek részére hozzáférhetővé és csak az Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott célokra használjuk, illetve használhatják fel.
Az alapul fekvő informatikai rendszer üzemeltetése, az elszámolás rendezése körében adatfeldolgozót (pl. rendszerüzemeltető, könyvelő) vehetünk igénybe. Az ilyen külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért nem tartozunk felelősséggel.

Tekintettel a GDPR vonatkozó rendelkezéseire az Adatkezelő nem köteles adatvédelmi tisztviselő kijelölésére, az Adatkezelő ugyanis nem minősül közhatalmi szervnek vagy közfeladatot ellátó szervnek, az Adatkezelő tevékenységei nem foglalnak magukban olyan műveletet, amely a Felhasználók rendszeres és szisztematikus, nagymértékű megfigyelését teszik szükségessé, továbbá az Adatkezelő nem kezel különleges adatot, illetve büntetőjogi felelősség megállapítására vonatkozó határozatokra és bűncselekményre vonatkozó személyes adatot.

5. Adatfeldolgozás

Behappy Nyelviskola Kft. nem vesz igénybe külső adatfeldolgozót tevékenysége során.

6. Adatkezeléssel összefüggésben Felhasználót megillető jogok

6.1 Tájékoztatáshoz való jog
Ön bármikor jogosult tájékoztatást kérni az általunk kezelt, és az Önre vonatkozó személyes adatokról,
továbbá – a regisztráció során megadott e-mail cím kivételével – bármikor módosíthatja azokat.
Kérésére tájékoztatást adunk az Önre rá vonatkozó és általunk kezelt adatokról, az adatkezelés
céljáról, jogalapjáról, időtartamáról. Az adatokat harmadik fél számára nem adjuk ki.
Ön bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a Behappy Nyelviskola Kft. munkatársaihoz
fordulhat az 1. pontban megjelölt elérhetőségeken keresztül.

6.2 Kérheti adatainak törlését, helyesbítését, zárolását
Ön bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni az alább
megjelölt elérhetőségek valamelyikén. Behappy Nyelviskola Kft. a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon
belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik
a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat a szükséges
időtartamig megőrizzük.

6.3 Tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen
Ön tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Behappy Nyelviskola Kft. a tiltakozást a kérelem benyújtásától
számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága
kérdésében döntést hoz, és döntéséről Önt írásban tájékoztatja.
Ön a jogait az 1. pontban megjelölt email címre küldött kérelmével gyakorolhatja.

7. Jogorvoslati lehetőségek

A Felhasználó az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. törvény) alapjána Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet
fasor 22/c.; www.naih.hu ) fordulhat.

8. Egyéb rendelkezések

Amennyiben Ön a szolgáltatás igénybevételéhez harmadik fél adatait adta meg vagy a Honlap
használata során bármilyen módon kárt okozott, jogosultak vagyunk az Önnel szembeni kártérítés
érvényesítésére.
A megadott személyes adatokat nem ellenőrizzük. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az
azt megadó személy felel. Bárki, aki a Honlapon email címet ad meg, egyben felelősséget vállal azért,
hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel
egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a
Felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.
Ön a Honlap használatával kötelezettséget vállal továbbá arra, hogy az általa szerkeszthető és
Honlapon megjelenő tartalmak, megadott adatok, információk harmadik fél és Szolgáltató jogát illetve
jogos érdekeit nem sértik.
A Fenti esetekben minden tőlünk telhető segítséget megadunk az eljáró hatóságoknak a jogsértő
személy személyazonosságának megállapítása céljából. A fenti esetekben, illetve az ÁSZF be nem
tartása esetén jogosultak vagyunk a regisztrációját, illetve hírlevélre történő feliratkozását törölni;
ebben az esetben a törlésből fakadóan Önt ért károkért nem felel.
Minden szükséges lépést megteszünk annak érdekében, hogy biztosítsuk az Ön által a Honlapon
megadott személyes adatok biztonságát mind a hálózati kommunikáció, mind az adatok tárolása,
őrzése során.
A személyes adatokhoz szigorúan korlátozott a hozzáférés a jogosulatlan megismerés, a személyes
adatok jogosulatlan megváltoztatása, illetve jogosulatlan felhasználása megelőzésére.
Jelen Szabályzat célja, hogy az általunk nyújtott szolgáltatások minden területén, minden Felhasználó
számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető
szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi
feldolgozása során (adatvédelem).

9. Az Adatkezelési Tájékoztatómódosítása

9.1. Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalú döntésével bármikor módosítsa. Az Adatkezelő a jelen Tájékoztató módosítása esetén rendszerüzenet küldése útján jogosult (de nem köteles) a Felhasználókat a módosításról tájékoztatni. Az értesítésben foglalt tájékoztatás alapján a Felhasználó a jelen Tájékoztatóban és a mindenkor hatályos jogszabályokban írt módon jogosult az adatkezeléssel kapcsolatos jogait gyakorolni.

9.2. A Felhasználó következő belépéssel elfogadja a Tájékoztató  mindenkor hatályos rendelkezéseit, ezen túlmenően az egyes Felhasználók beleegyezésének kikérésére nincs szükség

 

BeHappy nyereményjáték adatkezelési szabályzat:

A BeHappy Nyelviskola Kft. (a továbbiakban: Szervező) a BeHappy nyereményjátékával kapcsolatban az alábbiak szerint tájékoztatja a nyereményjáték résztvevőit (a továbbiakban: Érintett) a nyereményjáték során megvalósuló személyes adatok kezeléséről.

 1. Adatkezelés általános elvei A személyes adatok kezelésére tisztességes módon minden esetben a vonatkozó jogszabályi előírásoknak és az adatvédelemmel kapcsolatos „jó gyakorlatoknak” megfelelő módon kerül sor. Személyes adatkezelésre csak az érintett hozzájárulásán, vagy törvényi felhatalmazás alapján valósul meg. Az érintett hozzájárulását minden esetben az adatkezeléssel kapcsolatos lényeges körülményekre kiterjedő tájékoztatás előzi meg. Az érintett hozzájárulását kényszertől mentesen, önkéntesen adhatja meg. Az adatok kezelésére csak előre meghatározott, az érintettel előre közölt, tisztességes célból kerül sor. Az adatkezelés célhoz kötöttsége az adatkezelés egész folyamatában és az adatok esetleges továbbítása esetén is érvényesül. Nem kezelhető olyan adat, amely az adatkezelés céljának eléréséhez szükségtelen. Ezen kívül minden olyan esetben törekedni kell az adatkezelés minimalizálására, amennyiben ezt az informatikai rendszerek és az adatkezelés céljának eléréséhez fűződő érdek engedi. Törölni kell a személyes adatot minden olyan esetben, amikor az adatkezelés célja megszűnt és törvényi kötelezettség nem áll fenn az adat további tárolásával, kezelésével kapcsolatban.
 2. Adatkezelés jogalapja Szervező általi adatkezelésekre az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv) 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint az Érintettek önkéntes hozzájárulása alapján kerül sor. A hozzájárulást az Érintettek az egyes adatkezelések tekintetében az adatok önkéntes megadásával adják meg.
 3. A nyereményjáték során kezelt adatok köre, az adatkezelés célja és időtartama Érintett kifejezetten hozzájárul, hogy az alábbi adatait Szervező nyertessége esetén a megjelölt célból korlátlan ideig kezelje. Kifejezetten csak a nyereményjátékban nyertes személyekre vonatkozó adatkezelések: Kezelt személyes adat, Adatkezelés célja, Adatkezelés időtartama, Név, e-mail cím, mobil, Nyertes közzététele belső és Játék időtartama, a nyertes telefonszám külső kiadványokban értesítését is beleértve. Érintett kifejezetten hozzájárul, hogy fenti adatait Szervező nyertessége esetén a megjelölt célból korlátlan ideig kezelje.
 4. Az adatokat megismerő személyek köre Az adatokat elsődlegesen a Szervező, illetve Szervező belső munkatársai, az adatfeldolgozással megbízott személyek jogosultak megismerni, azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át és csak az Adatkezelési nyilatkozatban meghatározott célokra használják, illetve használhatják fel. Kivételt képeznek ez alól a nyertesek adatai, amelyeket Szervező nyilvánosságra hozhat.
 5. Adatfeldolgozásért a Szervező felelős. A nyereményjáték technikai lebonyolításáért (jelentkezések összegyűjtése, tárolása), valamint a nyeremények kisorsolásáért is a BeHappy Nyelviskola felel. A Szervező feladatai teljesítése, a szolgáltatás nyújtása során tudomásukra jutott bizalmas adatokat a törvényes előírások keretében, valamint az adatvédelmi szabványaink betartásával kezelni.
 6. Adatbiztonság: A személyes adatokhoz szigorúan korlátozott a hozzáférés a jogosulatlan megismerés, a személyes adatok jogosulatlan megváltoztatása, illetve jogosulatlan felhasználása megelőzésére.
 7. Felhasználói jogok és jogérvényesítési lehetőségek Tájékoztatáshoz való jog Az Érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szervező által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról. Szervező az Érintett kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Szervező a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást. Az Érintett bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a Szervező munkatársához fordulhat az alább megjelölt elérhetőségeken keresztül. Név: BeHappy Nyelviskola Kft. Elérhetőség: marketing@behappynyelviskola.hu. Az Érintett bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni az alább megjelölt elérhetőségek valamelyikén. Szervező a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Szervező a szükséges időtartamig megőrzi. Érintett kérheti továbbá, adatainak zárolását. A Szervező zárolja a személyes adatot, ha az Érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről az Érintetett, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az Érintett jogos érdekét nem sérti. Ha Szervező az Érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. Az Érintett tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. Szervező a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Az Érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja: Név: BeHappy Nyelviskola Kft. BeHappy Nyereményjáték Levelezési cím: BeHappy Nyelviskola Kft. 1027 Budapest Margit Krt. 62.; képviseli: Csörgő Judit ügyvezető, E-mail: info@behappynyelviskola.hu Az Érintett az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv alapján • Bíróság előtt érvényesítheti jogait, vagy • a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu ) fordulhat.
 8. Hírlevél Érintett által megadott elektronikus levezési címet Szervező felhasználja, hogy arra hírlevelet küldjön. A hírlevél direkt marketing elemekkel rendelkezik és reklámot tartalmaz. Szervező a hírlevél igénybevétele során Érintett által megadott adatokat kezeli. Az Érintett korlátozás és indokolás nélkül, bármikor, ingyenesen leiratkozhat a hírlevelek küldéséről. Ezt megteheti levélben, e-mailben, vagy a hírlevelek alján található „Leiratkozás” linkre történő kattintással. Ebben az esetben Szervező minden – a hírlevelek küldéséhez szükséges – személyes adatát törli nyilvántartásából és további hírleveleivel, ajánlataival nem keresi meg a játékost.
 9. Egyéb rendelkezések Szervező a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Érintett e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. A Szervező fenti esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.
 10. 18. életévét be nem töltött személy, csak szülői engedéllyel vehet részt a BeHappy Nyelviskola által szervezett nyereményjátékokban.